:::

ထိုင်နန်မြို့ ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ရပ်ကွက်တွင်းဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်

Label
Location
Hit : 107
Date : 2018/4/16
Updated : 2018/4/16 下午 05:08:00

နိုင်ငံသားသစ်နှင့်မိသားစုကို ထိုင်ဝမ်တွင်နေသား
ကျရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်သတင်းများကို
ပေးနိုင်ရန် ထိုင်နန်မြို့ရပ်ကွက်အသီးသီးတွင် နိုင်ငံသား
သစ်များ၏ ရပ်ကွက်တွင်းဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်များကို
တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိ ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်၏ ဆက်
သွယ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ထိုင်နန်မြို့အစိုး
ရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှု
နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No