:::

Báo cáo điều tra hiện trạng cơ hội kỹ thuật số và nhu cầu dành cho Cư dân mới năm 2017

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNational Development Council
Lượt : 120
Ngày : 2018/4/16
Cập nhật : 2018/4/16 下午 05:02:00

Điều tra này thu thập phân tích hiện trạng cơ hội kỹ thuật số cư dân mới (chênh lệch), tìm hiểu tình hình thực hiện và hiệu ứng của chính sách liên quan đến cơ hội kỹ thuật số mà chính quyền thúc đẩy, nội dung cụ thể như kết nối dưới đây.

Báo cáo điều tra hiện trạng cơ hội kỹ thuật số và nhu cầu dành cho Cư dân mới năm 2017

Tóm tắt điều tra hiện trạng cơ hội kỹ thuật số và nhu cầu dành cho Cư dân mới năm 2017

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không