:::

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំជួយរៀបចំ「ផែនការក្រុមផ្តល់សេវានៅក្រៅប្រទេសផ្តល់ដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត」

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំជួយរៀបចំ「ផែនការក្រុមផ្តល់សេវានៅក្រៅប្រទេសផ្តល់ដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត」
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំជួយរៀបចំ「ផែនការក្រុមផ្តល់សេវានៅក្រៅប្រទេសផ្តល់ដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត」
ចុចមើល : 215
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/13
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/13 下午 04:39:00

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលបានរៀនចេះ ចូលរួមសេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រៅប្រទេស ឲ្យតែយុវជនដែលមានអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំ បង្កើតក្រុមដែលមានមនុស្សលើសពី3នាក់ ទៅក្រៅប្រទេសផ្តល់សេវាកម្មលើសពី7ថ្ងៃ អាចទៅនាយកដ្ឋានយុវជនស្នើសុំដោយឧត្តមសិក្សា ឬអង្គការមិនរកកម្រៃ បើសិនមានសមាជិកជាយុវជន(កូនរបស់)ប្រជាជនចំនូល
ថ្មី នោះនឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយទាំងអស់សំរាប់ទិញសំបុត្រយន្តហោះ យើងសង្ឃឹមថា អាចជួយយុវជន(កូនរបស់)ប្រជាជន
ចំនូលថ្មីកាន់តែច្រើនទៅក្រៅប្រទេសធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។

អំពីពត៌មានលំអិតកាន់តែច្រើន ចូរមើលវេបសាយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំវេបសាយក្រុមការងារសន្តិភាពរបស់យុវជននៅបរទេស ដើម្បីស្វែងរក។

Was this information helpful? Yes    No