:::

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနသည် “ ပြည်ပစေတနာလုပ်သား လူငယ်ဝန်ဆောင်အဖွဲ့အစီအစဉ်” ကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 88
Date : 2018/4/13
Updated : 2018/4/13 下午 04:35:00

လူငယ်များကို မိမိသင်ယူထားသောအသိပညာ၊ အတတ်ပညာများဖြင့် ပြည်ပတွင် စေတနာ
ဝန်ထမ်းအဖြစ် သွားရောက်ဝန်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းသောအားဖြင့် အသက် 18-35 နှစ်အ
တွင်းရှိလူငယ်များကို မိမိတို့ဘာသာအဖွဲ့ဖွဲ့၍ တစ်ဖွဲ့လျှင်သုံးဦးအထက်ရှိပြီး ပြည်ပတွင် (၇)
ရက်အထက် ဝန်ဆောင်မှုသွားရောက်လုပ်ဆောင်ပါက တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ (သို့) အစွန်းအ
မြတ်အတွက်မရည်ရွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများတွင် လျှောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အဖွဲ့
ဝင်တွင် နိုင်ငံသားသစ်(သားသမီး)လူငယ်ပါရှိပါက အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးကို အ
ပြည့်ထောက်ပံ့မည်။ ဤနည်းဖြင့် ပိုမိုများပြားသောနိုင်ငံသားသစ်(သားသမီး)လူငယ်များကို
ပြည်ပသို့ စေတနာဝန်ထမ်းများအဖြစ် သွားရောက်လုပ်ဆောင်ကြရန် အားပေးသည်။

အသေးစိတ်သတင်းများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့)
လူငယ်များ၏ပြည်ပငြိမ်းချမ်းရေးအလုပ်အဖွဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No