:::

ក្រសួងគមនាគមន៍ធ្វើសោធនកម្មច្បាប់ អ្នកមគ្គុទេសនិយាយភាសាចិនអាចដឹកនាំក្រុមទេសចរណ៍អមដោយអ្នកបកប្រែភាសាក្រមាន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យExecutive Yuan
ក្រសួងគមនាគមន៍ធ្វើសោធនកម្មច្បាប់ អ្នកមគ្គុទេសនិយាយភាសាចិនអាចដឹកនាំក្រុមទេសចរណ៍អមដោយអ្នកបកប្រែភាសាក្រមាន
ក្រសួងគមនាគមន៍ធ្វើសោធនកម្មច្បាប់ អ្នកមគ្គុទេសនិយាយភាសាចិនអាចដឹកនាំក្រុមទេសចរណ៍អមដោយអ្នកបកប្រែភាសាក្រមាន
ចុចមើល : 188
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/13
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/13 下午 04:19:00

ក្រសួងគមនាគមន៍បានធ្វើសោធនកម្មមាត្រាទី23នៃ「បទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេសចរណ៍」និងមាត្រាទី6នៃ「បទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកមគ្គុទេស」នាថ្ងៃទី1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018។

សេចក្តីពន្យល់អំពីការធ្វើសោធនកម្មចំពោះមាត្រាទី23នៃ「បទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទេសចរណ៍」៖

ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារទេសចរណ៍នៅតំបន់តៃវ៉ាន់មានការប្រែប្រួល មានតែចំនួនអ្នកមគ្គុទេសចេះភាសាក្រមានតិចតូច មិនអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបាន ដូច្នេះអាចចាត់ចែងអ្នកមគ្គុទេសនិយាយភាសាចិនអាចដឹកនាំក្រុមទេសចរណ៍អមដោយអ្នកបកប្រែភាសាក្រមាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែង។

សេចក្តីពន្យល់អំពីការធ្វើសោធនកម្មចំពោះមាត្រាទី6នៃ「បទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកមគ្គុទេស」៖

បានធ្វើសោធនកម្មបន្ថែម កំណត់ថា អ្នកមគ្គុទេសនិយាយភាសាចិនអាចដឹកនាំក្រុមទេសចរណ៍អមដោយអ្នកបកប្រែភាសាក្រមាន អាចទទួលក្រុមទេសចរណ៍ដែលមិនមែននិយាយភាសាចិន រីឯនិយាយភាសាក្រមាន ដើម្បីធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិមានភាពស្មើគ្នា។

អំពីខ្លឹមសារពិស្តារនៃមាត្រាបានធ្វើសោធនកម្ម ចូរទាញយកឧបសម្ព័ន្ធ។

Was this information helpful? Yes    No