:::

တရုတ်စကားပြောလမ်းညွှန်သည် ရှားပါးနိုင်ငံခြားစကားပြောဘာသာပြန်နှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ခရီးသွားအဖွဲ့ထွက်နိုင်စေရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြုပြင်ခဲ့သည်။

Label
LocationTaiwan
Data sourceExecutive Yuan
Hit : 200
Date : 2018/4/13
Updated : 2018/4/13 下午 04:16:00

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ဝမ်သက္က
ရာဇ် ၁၀၇/၂/၁ နေ့တွင် “ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်
ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း” (၂၃)၊ “ခရီးသွားလမ်းညွှန် စီမံခန့်
ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း” (၆) တို့ကို ပြုပြင်ပြဌာန်းခဲ့
သည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်း (၂၃) ၏ပြုပြင်ခြင်းအပေါ် ရှင်းလင်းချက်။ ။ ယခုနှစ်
ပိုင်းတွင် ခရီးသွားဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပြည်တွင်း
ရှိ ရှားပါးနိုင်ငံခြားစကားပြောနိုင်သောခရီးသွားလမ်းညွှန်မှာ
ဈေးကွက်၏လိုအပ်ချက်ထက်များစွာ နည်းပါးနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအား ရှားပါးနိုင်ငံခြားစ
ကားပြောခရီးသွားများကို လမ်းညွှန်ရာတွင် တရုတ်စကား
ပြောလမ်းညွှန်နှင့်အတူ ယင်းနိုင်ငံခြားစကားတတ်ကျွမ်း
သောဘာသာပြန်နှင့်တွဲဖက်၍ ဝန်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤနည်း
ဖြင့် ခရီးသွားဈေးကွက်၏လိုအပ်နေသော ရှားပါးနိုင်ငံခြားစ
ကားပြောလမ်းညွှန်၏ဟာကွက်ကို ဖြည့်ဆည်းသည်။


ခရီးသွားလမ်းညွှန် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်း (၆) ၏ပြုပြင်ခြင်းအပေါ် ရှင်းလင်းချက်။ ။ ခရီးသွား
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အထူးစည်းမျဉ်းပြဌာန်း
ပြီး ရှားပါးနိုင်ငံခြားစကားပြောအပန်းဖြေခရီးသွားများကို တ
ရုတ်စကားပြောခရီးသွားလမ်းညွှန်နှင့် ရှားပါးနိုင်ငံခြားစကား
တတ်ကျွမ်းသောဘာသာပြန်တစ်ဦးတို့တွဲဖက်၍ ဝန်ဆောင်
နိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပြုပြင်ချက်အသေးစိတ်ကို သိလိုပါက ပူးတွဲဖိုင်ကို ဒေါင်းလော့ပြီးကြည့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No