:::

បើសិនមានលិខិតបញ្ជាក់ទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការពីបរទេស ត្រូវតែផ្តល់ឲ្យការិយាល័យសុខាភិបាលនៅតំបន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានបន្ថែមចុះបញ្ជី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យYunlin County Government
បើសិនមានលិខិតបញ្ជាក់ទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការពីបរទេស ត្រូវតែផ្តល់ឲ្យការិយាល័យសុខាភិបាលនៅតំបន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានបន្ថែមចុះបញ្ជី
បើសិនមានលិខិតបញ្ជាក់ទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការពីបរទេស ត្រូវតែផ្តល់ឲ្យការិយាល័យសុខាភិបាលនៅតំបន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានបន្ថែមចុះបញ្ជី
ចុចមើល : 132
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/3/20
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 上午 09:42:00

បើសិនកុមារមានអាយុតិចជាង6ឆ្នាំ ដែលកើតនៅក្រៅប្រទេស ត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន ចូរឳពុកម្តាយផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់ទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការពីបរទេស ត្រូវតែផ្តល់ឲ្យការិយាល័យសុខាភិបាលនៅតំបន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានបន្ថែមចុះបញ្ជី ហើយស្នើសុំធ្វើសៀវភៅសុខភាពសម្រាប់កុមារ ដើម្បីអាចចាក់ថ្នាំបង្ការនៅតៃវ៉ាន់។

បើសិនមានសៀវភៅសុខភាពសម្រាប់កុមារនៅតៃវ៉ាន់
ក្រោយពីត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញ ក៏ត្រូវតែផ្តល់ឯកសារជូន ការិយាល័យសុខាភិបាលនៅតំបន់ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាន បន្ថែមចុះបញ្ជី ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់កុមារជាមួយគ្នា។

Was this information helpful? Yes    No