:::

ការផ្តល់យោបល់អំពីចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់(MMR)សម្រាប់អ្នកស្រីល្មមសម្រាលកូន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យYunlin County Government
ការផ្តល់យោបល់អំពីចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់(MMR)សម្រាប់អ្នកស្រីល្មមសម្រាលកូន
ការផ្តល់យោបល់អំពីចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់(MMR)សម្រាប់អ្នកស្រីល្មមសម្រាលកូន
ចុចមើល : 92
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/3/20
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 上午 09:41:00

ចំពោះអ្នកស្នើសុំមកតៃវ៉ាន់ស្នាក់នៅ/តាំងលំនៅ តាម
រយៈការត្រួតពិនិត្យ រកឃើញថា ជាអ្នកមិនអាចផ្តល់លិខិត
បញ្ចាក់ថាបានចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់(MMR) នឹងចាក់ថ្នាក់បង្ការMMR1ដង។

ចូរអ្នកស្រីល្មមសម្រាលកូនដែលមានភាពអវិជ្ជមានក្នុង
កញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់ ទៅចាក់ថ្នាំបង្ការចម្រុះកញ្ជ្រិលអាល្លឺម៉ង់(MMR)មុនពេលមានផ្ទៃពោះ ហើយក្រោយពីចាក់ថ្នាំ ត្រូវបង្ការមានផ្ទៃពោះក្នុង4អាទិត្យ។

※អ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះមិនអាចចាក់ថ្នាំបង្ការជាដាច់ខាត
ក្រោយពីសម្រាលកូន ទើបអាចចាក់ថ្នាំបង្ការបាន។

Was this information helpful? Yes    No