:::

ပြည်ပတွင် ထိုးခဲ့သောကာကွယ်ဆေးကို သက်သေများနှင့်အတူ အိမ်ထောင်စုဇယားရှိရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများများတွင် ထိုးပြီးကြောင်း စာရင်းဖြည့်ပါ။

Label
Location
ပြည်ပတွင် ထိုးခဲ့သောကာကွယ်ဆေးကို သက်သေများနှင့်အတူ အိမ်ထောင်စုဇယားရှိရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများများတွင် ထိုးပြီးကြောင်း စာရင်းဖြည့်ပါ။
ပြည်ပတွင် ထိုးခဲ့သောကာကွယ်ဆေးကို သက်သေများနှင့်အတူ အိမ်ထောင်စုဇယားရှိရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများများတွင် ထိုးပြီးကြောင်း စာရင်းဖြည့်ပါ။
Hit : 71
Date : 2018/3/20
Updated : 2018/3/20 上午 09:38:00

ပြည်ပတွင်မွေးဖွားသော ၆ နှစ်အတွင်း ကလေး
သူငယ်များသည် ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လာပြီး အိမ်ထောင်စု
ဇယားဝင်ပါက ပြည်ပတွင်ထိုးခဲ့သော ကာကွယ်ဆေး
များကို သက်သေများနှင့်အတူ မိမိ၏အိမ်ထောင်စုဇ
ယားရှိရာ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် စာရင်းဖြည့်
ပြီး နောင်တွင် ထိုင်ဝမ်၌ကာကွယ်ဆေးများထိုးနိုင်ရန်
ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးစာစောင်ကို လျှောက်ပါ။

အကယ်၍ ထိုင်ဝမ်၌ ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေး
စာစောင်ရှိပြီးသူများ ပြည်ပ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့
လျှင်လည်း အိမ်ထောင်စုဇယားရှိရာ ကျန်းမာရေးဆေး
ခန်းတွင် စာရင်းဖြည့်၍ ကလေးသူငယ်၏ကျန်းမာရေး
ကို အတူတကွ စောင့်ရှောက်ကြစို့။

Was this information helpful? Yes    No