:::

អ្នកឯកទេសបរទេសធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់មានអនុគ្រោះលើពន្ធ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Taipei,Ministry of Finance
អ្នកឯកទេសបរទេសធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់មានអនុគ្រោះលើពន្ធ
អ្នកឯកទេសបរទេសធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់មានអនុគ្រោះលើពន្ធ
ចុចមើល : 319
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/3/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/16 上午 11:32:00

ដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់កាន់តែសកលភាវូបនីយកម្ម ប្រមូលអ្នកឯកទេសបរទេសមកដល់តៃវ៉ាន់ធ្វើការ ឲ្យតែមកដល់តៃវ៉ាន់ធ្វើការឯកទេស ហើយពេញលក្ខណៈ និយោជកអាចប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាជួល បង់សោហ៊ុយទៅប្រទេសដើមនិងត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញ សម្រាប់អ្នកឯកទេសបរទេសនិងសហព័ទ្ធនិងកូនរបស់គេ សោហ៊ុយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដើមវិញតាមកិច្ចសន្យាក្រោយពីធ្វើការអស់រយៈពេលយូរ សោហ៊ុយផ្លាស់ទីផ្ទះ សោហ៊ុយទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័នជាដើម មិនបាច់ចាត់ទុកជាពន្ធចំនូលរបស់អ្នកឯកទេសបរទេសនោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកមានសញ្ជាតិពីរប្រទេស គឺមានសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់និងសញ្ជាតិប្រទេសដើម មិនពេញលក្ខណៈទេ។

អំពីកំណត់ពិស្តារ អាចរកសួរអង្គភាពពន្ធដារនៅតំបម់ ឬទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខពិសេស0800-000321ផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពន្ធរដ្ឋ។

Was this information helpful? Yes    No