:::

ស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំប្រជាជនចំនូលថ្មីបង្កើតដោយសាលាក្រុងស៊ីនបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំប្រជាជនចំនូលថ្មីបង្កើតដោយសាលាក្រុងស៊ីនបី
ស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំប្រជាជនចំនូលថ្មីបង្កើតដោយសាលាក្រុងស៊ីនបី
ចុចមើល : 111
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/3/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/16 上午 11:29:00

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់គ្រួសាររបស់ប្រជាជន
ចំនូលថ្មីនៅក្រុងស៊ីនបីបានណែនាំអង្គភាពរដ្ឋនិងអង្គភាពឯកជននៅក្រុងស៊ីនបីទាំង29ខ័ណ្ឌបង្កើតឡើងស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំប្រជាជនចំនូលថ្មី ស្ថានីយទាំងនេះនឹងផ្តល់សេវាកម្មថែទាំដល់ប្រជាជនចំនូលថ្មី សេវាកម្មរួមមាន សាកសួរដោយទូរស័ព្ទ
ទៅផ្ទះសួរសុខទុក្ខ អមដំណើរប្រចាំថ្ងៃ សកម្មភាពមិត្តភាព ការចូលរួមការរស់នៅ និងសេវាកម្មតាមតំបន់នានា អាចទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំជិតជាងគេ បើសិនប្រជាជនមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការរស់នៅ អាចណែនាំទៅមជ្ឈ
មណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់គ្រួសាររបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ដើម្បីទទួលសេវាកម្មបន្ត។

អំពីព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៃស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅតំបន់នានា ចូររកមើលនៅ វេបសាយនៃមជ្ឈ
មណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់គ្រួសាររបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅ
ក្រុងស៊ីនបី
ឬទាក់ទង(02)89858509 ទូរស័ព្ទពិសេសពពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃ ៖0800-250880។

Was this information helpful? Yes    No