:::

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទីកន្លែងចុះបញ្ជីស្នើសុំឆ្លងគយដោយស្វ័យប្រវត្តិជាថ្មី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទីកន្លែងចុះបញ្ជីស្នើសុំឆ្លងគយដោយស្វ័យប្រវត្តិជាថ្មី
នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បន្ថែមទីកន្លែងចុះបញ្ជីស្នើសុំឆ្លងគយដោយស្វ័យប្រវត្តិជាថ្មី
ចុចមើល : 145
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/3/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/26 下午 05:46:00

ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្រានុកូលដ្ឋាន ពេញអាយុ14ឆ្នាំ មានកំពស់ជាង140សង្ទីម៉ែត្រ ក៏អាចស្នើសុំបាន ហើយឲ្យតែចុះបញ្ជីតែម្តង ក៏អាចប្រើប្រាស់វាឆ្លងគយអស់មួយជីវិតបាន ចូរលោកអ្នកនាំយកលិខិតឆ្លងដែននិងលិខិតបញ្ជាក់ទី២ទៅស្នើសុំចុះបញ្ជី។

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017 ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់និងអ្នកទេសចរណ៍អាមេរិកអាចស្នើសុំe-Gateរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។
នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កំពុងពិភាក្សាជាមួយបណ្តាប្រទេសអំពីការផ្តល់អុគ្រោះចំពោះការកំណត់e-Gateរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក យើងសូមរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីមកចុះបញ្ជីឲ្យឆាប់ នៅពេលអនាគត នឹងមានឱកាសទទួលសេវាកម្មឆ្លងគយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក។

Was this information helpful? Yes    No