:::

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ၏ နိုင်ငံသားသစ်များကို စောင့်ရှောက်ပြုစုသော ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်

Label
Location
ရှင်းပေမြို့အစိုးရ၏ နိုင်ငံသားသစ်များကို စောင့်ရှောက်ပြုစုသော ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်
ရှင်းပေမြို့အစိုးရ၏ နိုင်ငံသားသစ်များကို စောင့်ရှောက်ပြုစုသော ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်
Hit : 125
Date : 2018/3/16
Updated : 2018/3/16 上午 11:19:00

ရှင်းပေမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသည် နိုင်
ငံသားသစ်များကို ဖုန်းဖြင့်စောင့်ရှောက်ပြုစုခြင်း၊ အိမ်သို့သွားရောက်ကြည့်
ရှုသောမိသားစုစောင့်ရှောက်ပြုစုရေး၊ နေထိုင်ရေးတွင် အတူတကွလိုက်ပါ
ပေးခြင်း၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ နေသားကျရေး အစရှိ
သော ဒေသခံဝန်ဆောင်မှုများကို ဝန်ဆောင်ပေးသော ရှင်းပေမြို့ရှိ အစိုးရ
နှင့် ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်ပြုစုရေးစင်တာ (၂၉) ခု တည်ထောင်နိုင်ရန် အ
ကြံပေး ကူညီခဲ့သည်။ နိူင်ငံသားသစ်များ မိမိနှင့်နီးရာဒေသအသီးသီးရှိ
စောင့်ရှောက်ပြုစုရေးမှတ်တိုင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး တစ်ခုထက်မက ကူညီ
မှုလိုအပ်သော နိုင်ငံသားသစ်များ ကြုံလာပါက နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစု
ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ လွဲပြောင်းပေးပြီး နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှုများကို
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်။

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ စောင့်ရှောက်ပြုစုရေးဝန်ဆောင်မှုမှတ်တိုင်အသီး
သီး၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းပေမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိ
သားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မ
ဟုတ် ဖုန်း (02)89858509 နှင့် အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း။ ။ 0800-250880 သို့
ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No