:::

ក្រសួងការងារសម្រាកកំណត់អំពីប្រជាជនចំនូលថ្មីចូលរួមការត្រួតពិនិត្យជំនាញនិងជំនួយការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ក្រសួងការងារសម្រាកកំណត់អំពីប្រជាជនចំនូលថ្មីចូលរួមការត្រួតពិនិត្យជំនាញនិងជំនួយការងារ
ក្រសួងការងារសម្រាកកំណត់អំពីប្រជាជនចំនូលថ្មីចូលរួមការត្រួតពិនិត្យជំនាញនិងជំនួយការងារ
ចុចមើល : 126
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/2/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/2/22 下午 05:01:00

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនពិសេសចូលរួមការត្រួត
ពិនិត្យជំនាញអ្នកបច្ចេកទេស ហើយផ្សំជាមួយការជំរុញគោលនយោបាយថ្មីចំពោះប្រទេសអាស៊ីអគ្នេយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករាឆ្នាំ2018 ក្រសួងការងារបានបើកឲ្យមនុស្សពិសេសឲ្យមាន
លក្ខណៈសម្បត្តិចូលរួមការត្រួតពិនិត្យជំនាញអ្នកបច្ចេកទេស
ជនបរទេសឬប្រជាជនមកពីមហាដីគោកដែលរៀបការជាមួយពលរដ្ឋដែលមានអត្រានុកូលដ្ឋានតៃវ៉ាន់ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅ ពេញលក្ខណៈផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់សោហ៊ុយការត្រួតពិនិត្យជំនាញ នៅពេលចូលរួមការត្រួតពិនិត្យ អាចលើកឡើងការស្នើសុំ តាមការត្រួតពិនិត្យ ចំពោះអ្នកពេញលក្ខណៈ ក៏មិនបាច់បង់ថ្លៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យជំនាញ ការតេស្តបច្ចេកទេស ការពិនិត្យលក្ខណៈចុះឈ្មោះជាដើម មនុស្សម្នាក់មានឱកាស3ដងជាកំហិត ចំពោះវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នានិងថ្នាក់ដូចគ្នា នឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយតែ1ដងជាកំហិត។


អំពីកំណត់ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់មនុស្សពិសេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យជំនាញ អាចរកមើលវេបសាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល
ត្រួតពិនិត្យជំនាញនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ពលករនៃក្រសួងការងារ(http://www.wdasec.gov.tw/) ឬទាក់ទង04-2259-5700

Was this information helpful? Yes    No