:::

មន្ទីរសោភ័ណ្ឌក្នុងជីវភាពជាតិតៃណាន រៀបចំសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក「ដង្ហែគោមភ្លើង ៖ បញ្ចាំងពន្លឺអាស៊ីអគ្នេយ៍」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Tainan Living Art Center
ចុចមើល : 83
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/2/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/2/22 下午 04:59:00

មន្ទីរសោភ័ណ្ឌក្នុងជីវភាពជាតិតៃណាននឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ សម្តែងនិងសកម្មភាពសម្តែងដើរក្នុងប្រធានបទ「អាស៊ីអគ្នេយ៍បញ្ចាំងពន្លឺនៅតៃវ៉ាន់」តាមរយៈវប្បធម៌បុណ្យគោមភ្លើងដែលបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអគ្នេយ៍និងតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែមាន នាំប្រជាជនទាំងឡាយយល់ស្គាល់អត្ថន័យវប្បធម៌និងរបៀបបង្ហាញសោភ័ណ្ឌប្លែកពីគ្នានៅបណ្តាប្រទេស។

ចូរទៅវេបសាយនៃមន្ទីរសោភ័ណ្ឌក្នុងជីវភាពជាតិតៃណាន មើលសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក「បើកភ្លើង ៖ បញ្ចាំងពន្លឺអាស៊ី
អគ្នេយ៍」។

Was this information helpful? Yes    No