:::

ថ្នាក់ខ្ពស់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ថ្នាក់ខ្ពស់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ថ្នាក់ខ្ពស់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ចុចមើល : 352
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/2/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/2/22 下午 04:57:00

ដើម្បីជួយកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលបានជំនាញធ្វើការនិងចំណេះដឹងក្នុងឱកាសធ្វើការនៅតំបន់ ក្រសួងអប់រំនឹងលើកទឹកចិត្តសាលារៀនផ្សំតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅតំបន់ រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាអំពីជំនាញពិសេសដែលអាជីវកម្មនៅតំបន់ត្រូវការ។

ផែនការនេះផ្តល់អាទិភាពដល់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យបែបបច្ចេកទេស និងអនុវិទ្យាល័យ
ដែលបើកសហគមន៍ ផ្នែកជំនាញ(រួមទាំងផ្នែកបន្តរៀន កម្មវិធីសិក្សាជំនាញជាក់ស្តែង និងថ្នាក់សហការ) ឬកម្មវិធីសិក្សាពិសេសក្នុងអនុវិទ្យាល័យទូទៅ(ខាងក្រោមនេះហៅកាត់ថាសាលា) បន្ទាប់មកមានលំដាប់ជាសិស្សមានភាពអន់ខ្សោយ សិស្សធម្មតា។ ក្នុងរាល់ឆ្នាំមានពេលលើកឡើងពីរលើក កម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលនៅឆមាសទី១ត្រូវលើកឡើងស្នើសុំមុនថ្ងៃទី30 ខែមេសា កម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលនៅឆមាសទី២ត្រូវលើកឡើងស្នើសុំមុនថ្ងៃទី31 ខែតុលា។

កម្មវិធីសិក្សាក្នុងផែនការនេះនឹងបើកក្រោយពីចេញពី
សាលារៀននិងក្នុងអំឡុងពេលវ៉ាកងធំនិងវ៉ាកងតូច អាចរៀបចំដោយអន្តសាលា តាមគោលការ ចំនួនមនុស្សក្នុងថ្នាក់មួយត្រូវមាន15នាក់។

Was this information helpful? Yes    No