:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အတတ်ပညာတတ်ကျွမ်းမှုစစ်ဆေးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့မှု သတ်မှတ်ချက်များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီ။

Label
LocationTaiwan
နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အတတ်ပညာတတ်ကျွမ်းမှုစစ်ဆေးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့မှု သတ်မှတ်ချက်များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီ။
နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အတတ်ပညာတတ်ကျွမ်းမှုစစ်ဆေးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့မှု သတ်မှတ်ချက်များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီ။
Hit : 79
Date : 2018/2/22
Updated : 2018/2/22 下午 04:15:00

သီးသန့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကို သက်ဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းပညာစစ်ဆေးမှုစာမေးပွဲများ ပါဝင်ဖြေဆိုကြရန်နှင့် အစိုးရ၏တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများသို့ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ်လစီသစ်အရ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇/၁/၁ နေ့မှစ၍ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
သားများနှင့် လက်ထပ်ထားပြီးနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသော နိုင်ငံခြားသားများ သို့မ
ဟုတ် ပြည်မမှလာသူများ၊ ထောက်ပံ့ရန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသောသီး
သန့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် စစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုချိန်တွင် တစ်ခါတည်း
လျှောက်လွှာတင်သွားပါ။ စစ်ဆေးချက်အရ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူများ
သည် စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များ၏ စမ်း
သပ်ကြေးငွေ၊ အရည်အချင်းစစ်ဆေးခတို့ကို ပေးရန်မလိုတော့ပါ။ တစ်ဦးလျှင် အများဆုံးသုံးကြိမ်သာလျှောက်ခွင့် ရှိပြီး အလုပ်တစ်မျိုး၊ အဆင့်တစ်ခုတွင် တစ်
ကြိမ်သာ ထောက်ပံ့သည်။

သက်ဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းပညာစစ်ဆေးမှု၏ ထောက်ပံ့သောအထူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်
ရာသတ်မှတ်ချက်များကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်ရေးဌာန တတ်ကျွမ်းပညာစစ်ဆေးမှုစင်တာ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်
(http://www.wdasec.gov.tw/) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဖုန်း 04-2259-5700 သို့ ဖုန်းဆက်မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No