:::

နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ခြင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း စတင်ပါပြီ။

Label
LocationTaiwan
နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ခြင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း စတင်ပါပြီ။
နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ခြင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း စတင်ပါပြီ။
Hit : 247
Date : 2018/2/22
Updated : 2018/2/22 下午 04:11:00

နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများကို ဒေသတွင်းရှိအလုပ်
အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သောအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု
နှင့်အသိပညာများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပညာရေးဝန်
ကြီးဌာနမှ ကျောင်းများကို ဒေသတွင်းရှိအလုပ်အကိုင်၏
လိုအပ်ချက်အလိုက် သီးသန့်နည်းပညာလေ့ကျင့်ရေးအ
တန်းများ ဖွင့်ရန်တိုက်တွန်းသည်။

ဤအစီအစဉ်သည် နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း
နှင့် အတတ်ပညာဆိုင်ရာအုပ်စု၊ လိုင်းများရှိသောအထက်
တန်းကျောင်း(ထပ်ဆင့်သင်ကြားရေး၊ လက်တွေ့ကျွမ်း
ကျင်မှုသင်တန်းများနှင့် အလုပ်-ပညာပူးတွဲသင်ယူတန်း)
သို့မဟုတ် အထွေထွေအထက်တန်းကျောင်း၏အထူး
တန်း(အောက်တွင်ကျောင်းဟု အတိုကောက်ခေါ်မည်။)
တွင် ပညာသင်ကြားနေသော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ
ကို ဦးစားပေး သင်ယူခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့နောက်မှ
ချို့တဲ့ကျောင်းသား၊ သာမန်ကျောင်းသား ဖြစ်သည်။ သင်
တန်းကို တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်တင်ခွင့်ရှိပြီး အထက်စာ
သင်နှစ်၏သင်တန်းကို ဧပြီလ ၃၀ ရက်မတိုင်မီ၊ အောက်
စာသင်နှစ်၏သင်တန်းများကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်
မတိုင်မီ လျှောက်ရမည်။

ဤအစီအစဉ်၏အတန်းချိန်မှာ ကျောင်းဆင်းပြီးချိန်
နှင့် နွေ၊ ဆောင်းရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်တို့တွင် ဖွင့်လှစ်
သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားကျောင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း
ရသည်။ ကျောင်းသား ၁၅ ယောက်အထက်ရှိမှသာလျှင် အတန်းဖွင့်မည်။

Was this information helpful? Yes    No