:::

វេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូល

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យDepartment of Household Registration, M.O.I
វេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូល
វេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូល
ចុចមើល : 213
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/2/7
ថ្ងៃខែថ : 2018/2/7 下午 05:40:00

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនបរទេសបំពេញបែបបទចូលសញ្ជាតិ វេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបង្កើតថ្មីនូវ 「ការរកមើលម៉ោងចូលរៀននិងតេស្តចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនបរទេស」។

ក្នុងវេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ជនបរទេសអាចបើកកម្មវិធី「ស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណែត」 ជ្រើសចុច「ការរកមើលម៉ោងចូលរៀននិងតេស្តចូលសញ្ជាតិសម្រាប់ប្រជាជនបរទេស」 វាយបញ្ចូលមូលហេតុសុំចូលសញ្ជាតិ ឯកសាររបស់ខ្លួនឯង ការប្រតិបត្តិការនេះនឹងបង្ហាញឯកសារមេរៀនអំពីចំណេះដឹងសញ្ជាតិនិងរដ្ឋបាលនិងពិន្ទុតេស្តចូលសញ្ជាតិ
ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានអត្រានុកូលដ្ឋាន ហើយ
សន្និដ្ឋានថា តើពេញលក្ខណៈចូលសញ្ជាតិឬទេ ដើម្បីជូនអ្នកស្នើសុំធ្វើជាឯកសារយោង។

អំពីព័ត៌មានលំអិត ចូរមើលវេបសាយព័ត៌មានពិភពលោកនៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/827

Was this information helpful? Yes    No