:::

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ကမ္ဘာ့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် “နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူရန် တက်ရောက်ရမည့်သင်တန်းချိန်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်စမ်းသပ်စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းများ ရှာဖွေခြင်း” ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးချဲ့တင်ပြထားသည်။

Hit : 75
Date : 2018/2/7
Updated : 2018/2/7 下午 05:27:00

နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူခြင်းဆိုင်ရာ
အကြောင်းများ လျှောက်ထားရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ ကမ္ဘာ့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် “နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်
ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူရန်တက်ရောက်ရမည့်သင်တန်းချိန်နှင့်
ဖြေဆိုရမည့်စမ်းသပ်စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းများ ရှာဖွေခြင်း” ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးချဲ့တင်ပြထားသည်။

နိုင်ငံခြားသားများသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ ကမ္ဘာ့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
“အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း” ရွေးချယ်မှု
အောက်ရှိ “နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခံယူရန်
တက်ရောက်ရမည့်သင်တန်းချိန်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်စမ်းသပ်
စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြောင်းများ ရှာဖွေခြင်း” ဝန်ဆောင်မှု
ကိုနှိပ်ပြီး နိုင်ငံသားခံယူလိုသည့်အကြောင်းအရာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်
ရေးအချက်အလက်များကို ရိုက်သွင်းလိုက်ပါက ထိုင်ဝမ်
နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရန် သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သော
တက်ရောက်ရမည့်သင်တန်းချိန်နှင့်ဖြေဆိုထားသောစမ်း
သပ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ ပေါ်လာမည်။ ဤနည်း
ဖြင့် ရှာဖွေသူသည် ထိုင်ဝမ်နိင်ငံသားလျှောက်ရန် သတ်
မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သိရှိနိုင်သည်။


အသေးစိပ်သတင်းများကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရုံး၏ ကမ္ဘာ့သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
https://www.ris.gov.tw/zh_TW/827 နေရာတွင်
ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No