:::

របៀបលុបចោលសញ្ជាតិនឹងធានាយុត្តិធម៌

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of the Interior
របៀបលុបចោលសញ្ជាតិនឹងធានាយុត្តិធម៌
របៀបលុបចោលសញ្ជាតិនឹងធានាយុត្តិធម៌
ចុចមើល : 475
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/31
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/31 上午 10:04:00

ចាប់ពីថ្ងៃទី21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិបានធ្វើ
វិសោធនកម្ម ហើយប្រកាសឲ្យអនុវត្ត បើសិនក្រសួងមហា
ផ្ទៃដឹងករណីដែលខុសពីកំណត់ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ អាចលុបចោលសញ្ជាតិបានក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែ ចាប់ពីថ្ងៃចូល
សញ្ជាតិ បាត់បង់ឬទទួលមកវិញសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់ ហួសពី5ឆ្នាំ
មិនអាចលុបចោលទេ ហើយមុននឹងលុបចោលសញ្ជាតិគេ នឹងធ្វើឡើងការប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ហើយផ្តល់ឱកាសជូនសាមីខ្លួនឲ្យសម្តែងមតិរបស់ខ្លួន។ មានតែត្រូវតុលាការកាត់ក្តីជា ករណីបន្លំរៀបការ បន្លំទទួលចញ្ចឹម ការលុបចោលសញ្ជាតិនេះនឹងគ្មានកំណត់ពេលវេលាទេ ហើយមិនបាច់បើកប្រជុំត្រួតពិនិត្យទេ ពីព្រោះមុននឹងកាត់ក្តី តុលាការបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់ហើយ ហើយនៅពេលបើកសវនាការ សាមីខ្លួនក៏មានឱកាសសម្តែងមតិគ្រប់គ្រាន់ហើយ ប្រសិនបើសាមីខ្លួនមិនយល់ព្រមកាត់ក្តីរបស់តុលាការ អាចរកជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកច្បាប់ បើសិនមិនយល់ព្រមចំពោះការទ័ណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ក៏អាចលើកឡើងការស្នើសុំជំនួយសង្គ្រោះផ្នែករដ្ឋបាល មានន័យថា យើងនឹងផ្តល់ការធានាសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់។


អំពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ អាចស្វែងរកនៅ
វេបសាយព័ត៌មានពិភពលោក(https://www.ris.gov.tw/)នៃនាយកដ្ឋានអត្រានុកូល
ដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ឬទាក់ទងសាលាខេត្តនិងក្រុង ឬ
ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៅតំបន់ជិតៗ។

Was this information helpful? Yes    No