:::

តារាងវត្តមាននៃរថយន្តចល័តផ្តល់សេវានៃស្ថានីយផ្តល់សេវាទី២នៅក្រុងតៃចុងនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 120
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/24
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/23 下午 03:12:00

ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 រថយន្តចល័តផ្តល់សេវានៃស្ថានីយផ្តល់សេវាទី២នៅក្រុងតៃចុងនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នឹងដល់ការិយាល័យអត្រានកូលដ្ឋានខ័ណ្ឌឈីងស៊ុយនៅក្រុងតៃចុង ថ្ងៃផ្តល់សេវាកម្មគឺពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11 ពេលថ្ងៃព្រឹក
ថ្ងៃទី8 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018(ព្រហស្បតិ៍)
ថ្ងៃទី8 ខែមិនា ឆ្នាំ2018(ព្រហស្បតិ៍)
ថ្ងៃទី12 ខែមេសា ឆ្នាំ2018(ព្រហស្បតិ៍)
ថ្ងៃទី3 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018(ព្រហស្បតិ៍)
ថ្ងៃទី7 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018(ព្រហស្បតិ៍)


រថយន្តចល័តផ្តល់សេវានេះនឹងទទួលសេចក្តីស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណនានាដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីបានលើកឡើង ចំពោះករណីពិសេស និងប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលទើបចូលព្រំដែន នឹងទៅសាកសួរក្នុងគ្រួសាររបស់គេ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីច្បាប់និងសុខុមាលភាពនៅតៃវ៉ាន់ ហើយយល់ដឹងស្ថានភាពអំពីការស្របជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់ ដើម្បីផ្តល់សេវាណែនាំនៅពេលល្មម។

Was this information helpful? Yes    No