:::

តំបន់ពិសេសសំរាប់ពលករបរទេសរកសួរលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 286
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/24
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/23 下午 03:10:00

ដើម្បីធ្វើឲ្យពលករបរទេសអាចយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពអំពីការទទួលនិងប្រកាសស្តីពីការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរនិយោជក ឬការងារ កាត់បន្ថយវិវាទរវាងនិយោជកនិងនិយោជិក ក្រសួងការងារនឹងបង្កើត「តំបន់ពិសេសសំរាប់ពលករបរទេសរកសួរលទ្ធផលផ្លាស់ប្តូរនិយោជក」ដែលមាន5ភាសាគឺភាសាចិន អង់គ្លេស ឥណ្ឌូណេស៊ី វៀតណាមនិងថៃ នៅវេបសាយអំពីព័ត៌មានការពារសិទ្ធិរបស់ពលករបរទេស ហើយចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ដើម្បីផ្តល់អនុគ្រោះដល់ពលករបរទេសរកសួរស្ថានភាពអំពីការទទួលនិងប្រកាសស្តីពីការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរ
និយោជក ឬការងារ។

ចំពោះព័ត៌មានអំពីតំបន់រកសួរជាភាសាបរទេសសំរាប់ពលករបរទេសស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរនិយោជក អាចស្វែងរកក្នុងវេបសាយអំពីព័ត៌មានការពារសិទ្ធិរបស់ពលករបរទេស(https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/)។

Was this information helpful? Yes    No