:::

ตารางเวลาให้บริการของรถเคลื่อนที่ให้บริการของสถานีให้บริการที่ 2 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทจง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ปี 2018

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตารางเวลาให้บริการของรถเคลื่อนที่ให้บริการของสถานีให้บริการที่ 2 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทจง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ปี 2018
ตารางเวลาให้บริการของรถเคลื่อนที่ให้บริการของสถานีให้บริการที่ 2 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทจง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ปี 2018
ตี : 147
วันที่ : 2018/1/24
อัปเดต : 2018/1/23 下午 02:53:00

ตารางเวลาให้บริการของรถเคลื่อนที่ให้บริการของสถานีให้บริการที่ 2 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทจง เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ปี 2018:เวลา 9-11:00 นาฬิกา
8 กุมภาพันธ์ ปี 2018 (พฤหัสบดี)
8 มีนาคม ปี 2018 (พฤหัสบดี)
12 เมษายน ปี2018 (พฤหัสบดี)
3 พฤษภาคม ปี2018 (พฤหัสบดี)
7 มิถุนายน ปี2018 (พฤหัสบดี)


รถเคลื่อนที่ให้บริการนี้ทำหน้าที่รับเรื่องและจัดทำเอกสารทุกประเภท และมีการเข้าไปเยี่ยมบ้านของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นกรณีพิเศษหรือเข้าประเทศเป็นครั้งแรก โดยให้ข้อมูลกฎหมายไต้หวัน และข้อมูลสวัสดิการสังคม ดูการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และให้คำแนะนำที่เหมาะสม

Was this information helpful? Yes    No