:::

「ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន」នៅក្រុងកៅស្យុងនឹងបង្កើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
「ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន」នៅក្រុងកៅស្យុងនឹងបង្កើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018
「ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន」នៅក្រុងកៅស្យុងនឹងបង្កើនឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018
ចុចមើល : 224
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/22 下午 03:02:00

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន នៅក្រុងកៅស្យុងនឹងបង្កើនឡើង គឺសំរាលកូនលើកទី1ផ្តល់10000យាន់ លើកទី2 ផ្តល់20000យាន់ លើសពីលើកទី3 នឹងផ្តល់30000យាន់(ទារកដែលកើតនៅឆ្នាំ2018ក៏អាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន46000យាន់) អ្នកមិនចង់ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ អាចទទួលសេវានៅពេលសំរាកមួយខែនៅផ្ទះក្រោយពីសំរាលកូន ដែលមានម៉ោងចំនួន80ដល់240 តាមលើកសំរាលកូនដែលមានតម្លៃលើសពី20000យាន់ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន ៖
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=25&m_id=126&s_id=760

សេវានៅពេលសំរាកមួយខែនៅផ្ទះក្រោយពីសំរាលកូន
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=768

Was this information helpful? Yes    No