:::

“Trợ cấp sinh con” thành phố Cao Hùng bắt đầu tăng lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2018

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
“Trợ cấp sinh con” thành phố Cao Hùng bắt đầu tăng lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2018
“Trợ cấp sinh con” thành phố Cao Hùng bắt đầu tăng lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2018
Lượt : 103
Ngày : 2018/1/22
Cập nhật : 2018/1/22 下午 02:27:00

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, Trợ cấp sinh con thành phố Cao Hùng nâng lên thành con thứ 1 là 1 vạn Đài tệ, con thứ 2 là 2 vạn Đài tệ, con thứ 3 trở lên là 3 vạn Đài tệ (trẻ sơ sinh sinh năm 2018 vẫn duy trì có thể lĩnh 4 vạn 6 nghìn Đài tệ trợ cấp bằng tiền mặt); Người không lĩnh trợ cấp sinh con có thể theo lần sinh con lựa chọn 80 đến 240 tiếng phục vụ ở cữ tại nhà miễn phí trị giá 2 vạn Đài tệ trở lên.

Trợ cấp sinh con:
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=25&m_id=126&s_id=760

Phục vụ ở cữ tại nhà:
http://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=768

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không