:::

វេបសាយជាផ្លូវការនៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ក្រុងតៃចុងបង្កើតឡើងតំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ផ្តល់សេវាច្រើនភាសា

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
វេបសាយជាផ្លូវការនៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ក្រុងតៃចុងបង្កើតឡើងតំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ផ្តល់សេវាច្រើនភាសា
វេបសាយជាផ្លូវការនៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ក្រុងតៃចុងបង្កើតឡើងតំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ផ្តល់សេវាច្រើនភាសា
ចុចមើល : 132
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/15
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 下午 01:43:00

ដើម្បីបង្កបង្កើតបរិស្ថានមិត្តត្រីសំរាប់បង់ពន្ធដារ ឆ្នាំនេះ នាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់ក្រុងតៃចុងបានបង្កើតឡើង「តំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ក្នុងប្រការ「ណែនាំតាមប្រជាជន」នៅវេបសាយផ្លូវការ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស ឥណ្ឌូណេស៊ី វៀតណាមនិងថៃទាំង4ជាដើម ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីរកមើលអំពីពេលកំណត់បង់ពន្ធដារក្នុងតំបន់ របៀបបង់ពន្ធដារដោយងាយស្រួល សេវាកម្មងាយស្រួល លេខទូរស័ព្ទពិសេសប្រឹក្សា និង
អាស័យដ្ឋានជាដើម សាទរប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើន។


នាយកដ្ឋានពន្ធដារតំបន់សាទរប្រជាជនចំនូលថ្មីប្រើប្រាស់
ព័ត៌មានក្នុងតំបន់ពិសេសឲ្យបានច្រើន( http://www.tax.taichung.gov.tw/24464/24467/757635/Nodelist )អំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអាវហៅទូរស័ព្ទពិសេសផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃ0800-086969ឬ04-22585000ចុច1ផ្ទេរទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវា ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់។

Was this information helpful? Yes    No