:::

ထိုင်ကျုံးမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးကဏ္ဍကို တည်ထောင်ထားပြီး ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ဝန်ဆောင်ပေးသည်။

Label
Location
ထိုင်ကျုံးမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးကဏ္ဍကို တည်ထောင်ထားပြီး ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ဝန်ဆောင်ပေးသည်။
ထိုင်ကျုံးမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အထူးကဏ္ဍကို တည်ထောင်ထားပြီး ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ဝန်ဆောင်ပေးသည်။
Hit : 66
Date : 2018/1/15
Updated : 2018/3/20 下午 01:41:00

ထိုင်ကျုံးမြို့ ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုမှ
ဖော်ရွေဖွယ်ကောင်းသော အကောက်ခွန်ပတ်ဝန်းကျင်
ကို ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် ဗျူရို၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် “အ
ကောက်ခွန်ဆောင်သူ အမျိုးအစားအလိုက် ပြသခြင်း”
ရွေးချယ်မှုအောက်တွင် “နိုင်ငံသားသစ်များ၏ကဏ္ဍ”
ကို တည်ထောင်ထားပြီး အင်္ဂလိပ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီ
ယက်နန်၊ ထိုင်းဘာသာစကား (၄) မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်
မှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ နိုင်ငံသားသစ်
များ ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံခြင်းအချိန်ကန့်သတ်
ချက်ကိုရှာဖွေခြင်း၊ အကောက်ခွန်လွယ်ကူစွာဆောင်
နိုင်သောနည်းလမ်းများ၊ လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်သောဝန်
ဆောင်မှု၊ မေးမြန်းရန်ဖုန်းလိုင်းနှင့်လိပ်စာများ အစရှိ
သည်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်စေမည်။ များများအ
သုံးပြုကြရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

နိုင်ငံသားသစ်များ သက်ဆိုက်ရာကဏ္ဍသတင်း
အချက်အလက် ( http://www.tax.taichung.gov.tw/24464/24467/757635/Nodelist ) ကို များ
များအသုံးပြုကြရန် ပြည်တွင်းအခွန်ကောက်ခံခြင်းဗျူ
ရိုမှ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမေးလိုသည်များရှိ
ပါက အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း 0800-086969 သို့မဟုတ်
04-22585000#1 ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဖုန်းဆက်
မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No