:::

យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ការណែនាំអំពីពន្ធដារ

ស្លាក
ទីតាំង
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ការណែនាំអំពីពន្ធដារ
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ការណែនាំអំពីពន្ធដារ
ចុចមើល : 164
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/1/4
ថ្ងៃខែថ : 2018/1/4 上午 11:53:00

ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការចុះបញ្ជីសារពើពន្ធ នៅពេលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី មន្ទីរពន្ធដារជាតិ
ខ័ណ្ឌកណ្តាលបានអញ្ចើញ「សមាគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីតៃវ៉ាន់」ជួយថតខ្សែវីដេអូខ្លីណែនាំអំពីប្រជាជនចំនូលថ្មីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ដោយភាសាថៃ វៀតណាមនិងឥណ្ឌូណេស៊ី ដើម្បីពន្យល់ច្បាស់នូវនិយមន័យអំពីច្បាប់ពន្ធដារ ដោយសភាពការណ៍ក្នុងជីវភាពនិងភាសាដើមដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីស្គាល់ច្បាស់។


ខ្សែវីដេអូឃោសនា
http://youtu.be/xz8p5Tqfuio

Was this information helpful? Yes    No