:::

ချက်ကြိုးသွေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း၏ စံပုံစံစာချုပ်ဆိုင်ရာ မှန်ကန်သောအသိ၊ အမြင်များ

Label
LocationTaiwan
ချက်ကြိုးသွေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း၏ စံပုံစံစာချုပ်ဆိုင်ရာ မှန်ကန်သောအသိ၊ အမြင်များ
ချက်ကြိုးသွေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း၏ စံပုံစံစာချုပ်ဆိုင်ရာ မှန်ကန်သောအသိ၊ အမြင်များ
Hit : 87
Date : 2018/1/4
Updated : 2018/1/4 上午 11:45:00

ချက်ကြိုးသွေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းသည့်စီးပွား
ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စားသုံးသူများအကြား ပဋိပက္ခ
ဖြစ်ပွားမှုလျှော့နည်းစေရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ “ချက်ကြိုးသွေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း၏ စံပုံစံစာ
ချုပ်တွင် မှတ်သားရမည်နှင့်မမှတ်သားရသောအချက်”
တို့ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအနေ
ဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဝယ်ယူသူကို ရှင်းလင်း၊
ပြောပြရမည့်အချက်များနှင့်စာချုပ်တွင် ကိုယ်ဝန်
သည်နှင့်သဘောတူညီချက်မယူရသည်များကို အတိအ
ကျ ဖော်ပြထားသည်။ပိုမိုများပြားသောသတင်းအချက်
အလက်ကို အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီး
ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
နှင့်သက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာကာတွန်းများ
တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:2 MB
Was this information helpful? Yes    No