:::

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်သော နိုင်ငံသားသစ်များကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်သော နိုင်ငံသားသစ်များကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်သော နိုင်ငံသားသစ်များကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးသည်။
Hit : 95
Date : 2018/1/4
Updated : 2018/1/4 上午 11:43:00

နိုင်ငံသားသစ်များ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်

ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခက်

အခဲများကို ကူညီပေးရန် အလယ်ပိုင်းအခွန်ဌာနမှ “ထိုင်ဝမ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူသစ်များအသင်း၏ကော်

ပိုရေးရှင်း” နှင့်ပူးပေါင်း၍ ထိုင်း၊ ဗီယက်နန်၊ အင်ဒိုနီး

ရှားဘာသာစကားများဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ကိုယ်

ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်းကူညီမှုကားပိုင်းတိုကို ရိုက်

ကူးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနီးကပ် နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအ

ခြေအနေနှင့်ကျွမ်းကျင်သောမိခင်ဘာသာစကားဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကို ရှင်းပြထားသည်။


အခွန်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများဖြန့်ချီသောဗွီဒီယို
http://youtu.be/xz8p5Tqfuio

Was this information helpful? Yes    No