:::

ទូរស័ព្ទពិសេសប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីម្ហូបអាហារទូទាំងតៃវ៉ាន់1919

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យFood and Drug Administration, MOHW
ទូរស័ព្ទពិសេសប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីម្ហូបអាហារទូទាំងតៃវ៉ាន់1919
ទូរស័ព្ទពិសេសប្រឹក្សាសន្តិសុខអំពីម្ហូបអាហារទូទាំងតៃវ៉ាន់1919
ចុចមើល : 116
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/29
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/29 下午 03:42:00

ឲ្យតែលោកអ្នកមានបញ្ហាសន្តិសុខអំពីម្ហូបអាហារ ដូចជា「រាយការណ៍បញ្ហាម្ហូបអាហារ ប្រឹក្សាម្ហូបអាហារ បញ្ហាទិញទំនិញ ប្រឹក្សាសហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម ប្រឹក្សាម្ហូបអាហារស្រស់និងផលិតផលកសិកម្ម」ក៏អាចហៅទូរស័ព្ទពិសេសប្រឹក្សាសន្តិសុខម្ហូបអាហារទូទាំងតៃវ៉ាន់1919 ក៏អាចផ្ទេរទៅផ្នែកទទួលខុសត្រូវនានា ហើយផ្តល់សេវាកម្មជំនាញនិងគួរឲ្យពេញចិត្ត ធ្វើឲ្យលោកអ្នកក្លាយទៅជាអតិថិជនឆ្លាតវៃ។

Was this information helpful? Yes    No