:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទាំងបីនៅទីធ្លាអាស៊ានក្រុងតៃចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទាំងបីនៅទីធ្លាអាស៊ានក្រុងតៃចុង
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទាំងបីនៅទីធ្លាអាស៊ានក្រុងតៃចុង
ចុចមើល : 112
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/29
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/29 下午 03:38:00

សាលាក្រុងតៃចុងបានរៀបចំ「ឆាកសំរាប់ទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីធ្លាអាស៊ាន」「មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មថែទាំក្នុងជីវភាពសំរាប់ពលករអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ」និង「មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មល្បាតនៃការិយាល័យប្រចាំតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសទាំងបួនអាស៊ាន」នៅទីធ្លាអាស៊ាន ដើម្បីបង្កើតឡើងមធ្យោបាយល្អសំរាប់ទាក់ទង ហើយផ្តល់ព័ត៌មានសេវាកម្មនិងវិធានការពាក់ព័ន្ធសំរាប់ពលករអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ាន ប្រជាជនចំនូលថ្មី ប្រជាជន អ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគ។

ពេលវេលាផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធសូមរកមើលនៅ「វេបសាយសំរាប់ពលករអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ានសាលាក្រុងតចុង」។

Was this information helpful? Yes    No