:::

အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာသင်

Label
Location
အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာသင်
အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသိပညာသင်
Hit : 65
Date : 2017/12/29
Updated : 2017/12/29 下午 03:30:00

ကျားယိမြို့အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အစားအ
သောက်ဘေးကင်းရေးစာစောင်ကို ထုတ်ဝေပါပြီ။ သက်ဝင်
ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ရေးသားထားပြီး အများ
ပြည်သူကို နေ့စဉ်စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာအသိပညာများ သိ
ရှိနိုင်သည့်အပြင် အစားအသောက်ကောင်းများကို ရွေးချယ်
တတ်ခြင်း၊ အစားအသောက်များတွင်ရေးသားထားသည်များ
နှင့်အာဟာရသတင်းအချက်အလက်များကို ဖတ်တတ်၊ နား
လည်နိုင်စေမည်။ ကျားယိမြို့၏အစားအသောက်ဘေးကင်း
ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No