:::

ထိုင်ကျုံးမြို့ တုံးရှယ်ပလာဇာမှ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသုံးခု

Label
Location
ထိုင်ကျုံးမြို့ တုံးရှယ်ပလာဇာမှ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသုံးခု
ထိုင်ကျုံးမြို့ တုံးရှယ်ပလာဇာမှ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသုံးခု
Hit : 77
Date : 2017/12/29
Updated : 2017/12/29 下午 03:25:00

ထိုင်ကျုံးမြို့မှ တုံးရှယ်ပလာဇာတွင် “တုံးရှယ်ပလာဇာ အ
ပြန်အလှန်နှီးနှောမှုပလက်ဖောင်း”၊ “နိုင်ငံတကာပြောင်းရွှေ့လုပ်
သားများ၏ နေထိုင်မှုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ” နှင့်“ထိုင်ဝမ်ရှိအာဆီယံလေးနိုင်ငံမှ အလုပ်အမှုဆောင်ရုံးများ၏ လှည့်လည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ” တို့ကိုထားရှိပြီး ကောင်းမွန်
သော နှီးနှောမှုလမ်းကြောင်းများကို အာဆီယံနိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့
လုပ်သားများနှင့်နိုင်ငံသားသစ်များ၊ မြို့သူ/မြို့သားများ၊ ခရီး
သွားများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သက်ဆိုင်ရာသတင်းနှင့်စီမံ
ကိန်းများကို ဝန်ဆောင်ပေးသွားမည်။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်ကို “ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ၏
အာဆီယံနိုင်ငံများမှပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများဝက်ဘ်ဆိုက်
” တွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No