:::

1966លេខទូរស័ព្ទពិសេសអំពីសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
1966លេខទូរស័ព្ទពិសេសអំពីសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
1966លេខទូរស័ព្ទពិសេសអំពីសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
ចុចមើល : 101
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/28
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/22 下午 04:07:00

ដើម្បីផ្តល់ទីកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងងាយស្រួលតែមួយ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានកំណត់ដោយឡែកនូវ「1966លេខទូរស័ព្ទពិសេសអំពីសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែង」ដែលងាយចងចាំ និយាយទូរស័ព្ទ5នាទីខាងមុខឥតគិតថ្លៃ។ ឲ្យតែជាប្រជាជនដែលពេញលក្ខណៈសម្បត្តិស្នើសុំមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនឹងចាត់តាំងបុគ្គលិកពិសេសទៅដល់ផ្ទះវាយតម្លៃ ហើយផ្តល់សេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងដែលបានកំណត់តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ប្រជាជនអាចហៅ1966លេខទូរស័ព្ទពិសេសអំពីសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែង តាមរយៈបញ្ជីជម្រើសសំឡេង ជ្រើសរើសភាសា តំបន់និងខេត្តក្រុងរួច ស្នើសុំសេវាកម្មថែទាំរយៈពេលវែងតាមតំបន់សំរាប់ញាតិសន្តានឬអ្នកចាស់ទុំដែលស្នាក់នៅខេត្តក្រុងខុសពីគ្នា ទោះជាមិនស្នាក់នៅក្បែរគេ ក៏អាចធ្វើការសំរាប់គេបាន។


វេលាផ្តល់សេវា:ម៉ោងធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទ ~ថ្ងៃសុក្រ (0830~1200、1330~1730)
របៀបហៅទូរស័ព្ទ:ទូរស័ព្ទដៃឬទូរស័ព្ទតាមតំបន់អាចហៅលេខ「1966」ដោយផ្ទាល់ និយាយ5នាទីខាងមុខឥតគិតថ្លៃ!

Was this information helpful? Yes    No