:::

សាលាក្រុងស៊ីនបីនឹងបើកកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមុនចូលធ្វើការនិងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីទទួលប័ណ្ណនានា

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
សាលាក្រុងស៊ីនបីនឹងបើកកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមុនចូលធ្វើការនិងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីទទួលប័ណ្ណនានា
សាលាក្រុងស៊ីនបីនឹងបើកកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមុនចូលធ្វើការនិងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីទទួលប័ណ្ណនានា
ចុចមើល : 84
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/25
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/25 上午 11:54:00

ដើម្បីលើកឡើងជំនាញធ្វើការសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីហើយជួយគេអាចធ្វើការឬបង្កើតអាជីវកម្មដោយស្រួលបួលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបើកកម្មវិធីសិក្សាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមុនចូលធ្វើការនិងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បី
ទទួលប័ណ្ណនានា កំពុងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំ2018 ខ្លឹមសារអំពីកម្មវិធីសិក្សាអាចទៅទីកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មនៅជិតៗ ទាមយកសេចក្តីណែនាំដោយសង្ខេបនិងតារាងចុះឈ្មោះ ឬទៅវេបសាយ
ការងារក្រុងស៊ីនបី (https://ilabor.ntpc.gov.tw/)រកមើលតែម្តង ហើយហៅ(02)89692150សាខាលេខ2114-2129 សូមស្វាគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍ឆ្លៀតឱកាសនេះចុះឈ្មោះចួលរួមដោយសកម្ម!

Was this information helpful? Yes    No