:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 109
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/12/25
ថ្ងៃខែថ : 2017/12/25 上午 11:53:00

ដើម្បីសមស្របនឹងសង្គមដែលមានពហុវប្បធម៌ សាលាក្រុងកៅស្យុងបានបង្កើតឡើងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីកាងសាន ដើម្បីផ្តល់គ្រប់សេវាកម្មសមស្របនឹងជីវភាពសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មី រួមមាន ៖ ថ្នាក់ណែនាំឲ្យសមស្របនឹងជីវភាព ថ្នាក់រៀនចេះភាសាចិន ការអប់រំកូននិងកម្មវិធីលេងជាមួយកូន ថ្នាក់ផ្តល់សេវាកម្មឲ្យកុមារក្នុងសហគមន៍ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពហុវប្បធម៌ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរនិងឃោសនាវប្បធម៌ និងលេខទូរស័ព្ទប្រឹក្សាពិសេស។


ពេលវេលាផ្តល់សេវា ៖ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង8:00-17:30 ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង9:00-17:00
លេខទូរស័ព្ទពិសេសផ្តល់សេវា ៖ 07-6232132

Was this information helpful? Yes    No